Med vind i seglen

WebMail SchoolSoft Organisation Kontakt

Organisation Djurgårdens Waldorfskoleförening

En tydlig och transparent organisation

Hur kan en modern waldorfskola mitt i samhället se ut och hur bör den vara organiserad för att fungera optimalt. Redan från början var vi på det klara med att vi ville ha en tydlig och transparent organisation med en rektor, där rätt kompetens på rätt position skulle borga för stabilitet och trygghet för elever, föräldrar och medarbetare.

Rektor på skolan samt Rektor på förskolan

Skolrektor och förskolerektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet på skolan, fritidshemmet och förskolan. De beslutar om verksamhetens inre organisation och ekonomi. De ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med den statliga läroplanen (LGR 11) och de waldorfpedagogiska riktlinjerna.

Huvudman

Djurgårdens Waldorfskoleförening är huvudman för förskola, skola och fritidshem. Styrelsen arbetar fram de yttre ramarna för verksamheterna, såsom övergripande budget, lokaler och långsiktiga mål för verksamheternas växande. Styrelsen ansvarar för verksamheten ekonomiskt och juridiskt gentemot de myndigheter vars direktiv reglerar verksamheten.

En ideell förening

Djurgårdens Waldorfskoleförening är en ideell, icke vinstdrivande förening.