Klagomålsrutiner

Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen I skollagen (SFS 2010:800) 4 kap. 8 § står det följande:

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.”

Klagomålen kan ske muntligt eller skriftligt via blankett beroende på vad klagomålet gäller. Barn, elever, vårdnadshavare eller andra intressenter kan lämna klagomål.

I första hand kan du vända dig till berörd personal. Detta kan du göra muntligen eller skriftligen.

I andra vänder du dig till förskolechef eller rektor tillika verksamhetschef och då måste klagomålet framföras skriftligen.

Har du klagomål mot förskolechefen vänder du dig skriftligen till rektorn tillika verksamhetschefen.

Har du klagomål mot rektorn tillika verksamhetschefen vänder du dig först muntligen eller skriftligen till henne och i andra hand skriftligen till huvudmannen, Djurgårdens Waldorfskoleförening.

Du kan även göra en skriftlig anmälan till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudsmannen (BEO) inom Skolinspektionen via deras hemsida www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.

Huvudmannen ansvarar för att utredning på klagomål som kommit till deras kännedom görs. Rektorn gör utredningar i anslutning till klagomålen, utom när det gäller henne själv. Utredningsresultatet från rektorn på ett skriftligt klagomål skall delges skriftligen till den som har klagat inom fyra arbetsveckor. Även huvudmannen skall i förekommande fall avge svar inom fyra arbetsveckor.

För skriftliga interna klagomål finns en blankett i skolans kansli. Klagomålen skall lämnas/skickas till skolans kansli.

Kontakt

Vanadislundens Waldorfförskola Roslagsgatan 61, hus D1 SE-113 54 Stockholm forskolechef@waldorfskolan.se
08-40 300 400

Ⓒ2022 Vanadislundens Waldorfförskola. All rights reserved.