Med vind i seglen

WebMail SchoolSoft Organisation Kontakt

Pedagogiken

Waldorfpedagogiken utgår ifrån Rudolf Steiners syn på hur pedagogisk verksamhet kan utformas så att barnen ges möjlighet att utvecklas så allsidigt som möjligt, dvs sin vilja, känsla och tanke. Vanadislundens Waldorfförskola erbjuder en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Såväl lekmaterial som inredning är valda med stor omsorg för att främja ett lustfyllt lärande med alla sinnen.

Inspirerar till lek, gemenskap och lärande

Miljön är harmonisk och konstnärligt utformad för att inspirera barnen till lek, gemenskap och lärande. Verksamheten utgår från barnens behov och intressen. Leken ses som betydelsefull och ges ett stort utrymme på förskolan. En god fungerande lekmiljö är av central betydelse då barnen genom leken vinner kunskap om världen.

I leken övas en mängd färdigheter som socialt samspel, språkutveckling, fantasi och motorik.  Varje barn har möjlighet till ett reellt inflytande över sin dag på förskolan genom sina egna val av aktiviteter och lekar. Barnen lär gärna genom efterhärmning, och de härmar i sin lek vad de sett och upplevt.  Därför är det betydelsefullt att de vuxna runt barnen utför meningsfulla sysslor både ute och inne, som kan ge näring till barnens lek. Återkommande inslag är olika hantverk, baka bröd och att vårda förskolan tillsammans.

Sång, musik, sagor, rim, ramsor och gemensamma lekar finns med varje dag. De äldre barnen ägnar sig även åt konstnärliga aktiviteter som målning, bivaxmodellering, dramalekar och eurytmi som är en form av rörelsekonst. De äldre barnen deltar i och gestaltar mer medvetet de återkommande årstidsfesterna på förskolan.

En dag på förskolan

En dag på förskolan kan se ut så här: Morgonen börjar vanligtvis med utelek. Barnen samlas för att äta frukt och prata lite med varandra. Efter detta erbjuds en konstnärlig aktivitet eller något annat som är aktuellt bland barnen just då. Sedan hålls en samling med sånger och ramsor, ringlek och en saga. Barnen äter lunch och vilar sedan en stund och får då kanske höra lugna toner från en lyra och lite massage. Därpå följer lek inne eller ute, mellanmål och utelek som avslutar dagen.